דפים

יום רביעי, 17 באפריל 2019

מרצים כותבים: ראיית הפוליטיקאי כאיש תיאטרון. מאת: ד"ר תיקי בלס וד"ר מיכאל מוריס-רייך


כל העולם במה: ראיית הפוליטיקאי כמחזאי בימאי ושחקן. 
מירי רגב כמקרה בוחן

מאת:  ד"ר תיקי בלס וד"ר מיכאל מוריס רייך
מחקר זה הינו אינטרדיסציפלינרי ומשלב  מושגים בתקשורת פוליטית עם כלים ומושגים מתחום התיאטרון.
מחקרים בתקשורת פוליטית מתמקדים לאחרונה  בשלושה אלמנטים:  Framing, Priming   ו- Agenda setting ((McQuail, 2005.
החוקר  Maxwell McCombs (2004)  טען שPriming   הוא לא יותר מאשר גרסה מזוקקת של  Agenda  setting. פוליטיקאים מנוסים מנצלים סדר יום שגרתי כדי לבלוט או יוצרים בעצמם סדר יום. ממסגרים את המציאות בדרך הנוחה להם.
הפוליטיקאי הישראלי, מצויד ביועצי תקשורת ועוזרים פרלמנטרים,  משתמש בכל שלושת האלמנטים האלה על מנת לפלס את דרכו לצמרת.
לא מעט מן הפרסום של פוליטיקאים מגיע  דרך כתבות טלוויזיה וסרטונים, בם הם נראים מתעמתים, לא פעם בבוטות, עם יריבים פוליטיים וציבוריים. אפיון הדמויות הפוליטיות ייעשה במחקרנו באמצעות יישום מושגים וכלי ניתוח מתחום התיאוריה והפרקטיקה של התיאטרון והדרמה והוא צומח מתוך השיח הסוציולוגי של החיים כתיאטרון (Edgley 2017).
בימת הכנסת הופכת לבימת תיאטרון והשחקן, קרי חבר הכנסת, יכול לשלוט בתגובות הצופים (הקהל) דרך המילים הנאמרות והטון בו הן מושמעות.  לעיתים חברי הכנסת מתבטאים מחוץ למשכן. תוכן המילים, תזמון השמעתם , החלל בו הן נאמרות בצרוף טון הדיבור, מאפשרים לשחקן, חבר הכנסת,  להפעיל את הצופים, לצפות את תגובתם ולהגיע למטרה אותה קיווה להשיג.
ייחוד המחקר הוא בזיהוי התחומים התיאטרליים-אמנותיים בהם הפוליטיקאים מעורבים ופעילים בעיצוב הופעותיהם.
מקרה הבוחן שבחרנו הנו התנהלותה של שרת התרבות והספורט מירי רגב.

הסוציולוג Erving Goffman‏  )גופמן 1980) השתמש במטפורת התיאטרון לתיאור הדרך בה בני אדם מציגים עצמם בחיי היום יום. הוא אימץ מושגים  מתחום התיאטרון לתוך הסוציולוגיה.  לטענתו, לבני האדם יש צורך בסיסי להיות מקובלים חברתית והם, כמו שחקנים,  עסוקים כל הזמן בהצגת עצמם. הם בוחנים תדיר איך הם נראים בעיני הזולת.  הפרט (Person  מלשון Persona, מסיכה ביוונית) לובש ופושט מסיכות כל הזמן.  גופמן טוען כי, לכולנו יש התנהגות של "קדמת הבמה" והתנהגות של "מאחורי הקלעים". כשבני האדם באים במגע עם אנשים אחרים הם בוחרים את סוג התנהגותם  על פי הסיטואציה .
על פי גופמן הפרט רוצה ליצור אצל ה"אחרים" רושם מסוים, הוא מנסה  לשלוט בהתנהגותם ובעיקר בתגובתם כלפיו.

לתפיסתנו, פוליטיקאים האפקטיביים תקשורתית, הנם גם שחקנים טובים ה'משחקים' בהופעותיהם את הדמות  אותה רוצים להציג. בנוסף להיותם שחקנים, הם גם  הבמאים של עצמם- משתמשים בסביבה בה מופיעים כדי לעצב את החלל הבימתי והדרמטי בו הם משחקים ונעים. ואפילו במידה מסויימת גם מחזאים, ה'כותבים' את ה'סצנה' בה הם מופיעים, על ידי כך שהם מכווינים ומכתיבים לדמויות אחרות ב'סצנה' להגיב ולפעול בהתאם ל'מחזה' שאותו הם רוצים לחולל. כל זה לתועלת התדמית הציבורית בה הם מעוניינים.
הפוליטיקאים, אם כן, חולקים עם יוצרי התיאטרון את השאיפה ליצור עולם בדיוני, אשליה של חיים, זירה של דרמה בה דמויות נאבקות על מטרות וערכים כנגד דמויות מנוגדות. כמו יוצרי התיאטרון, גם הם משתמשים בטכניקות דרמטיות ובימתיות לעצב את הדרמה. מחקרנו מבקש לחשוף טכניקות אלה באמצעות מושגים  ממרכיבי הדרמה הבסיסיים של מחקר הדרמה בתיאטרון: קונפליקט, פעולה, פעולת דיבור, היפוך, מתח, תגובה רגשית, חלל בימתי, שפה בימתית, אינטונציה, מיזנסצנה ועוד (Fortier 2016, Allain 2013).
החוקר נדיר צור  מסביר בספרו רטוריקה פוליטית  שהפסיכולוגיה הפוליטית במדעי המדינה  "תופסת את הרטוריקה של מנהיגים פוליטיים כתהליך המתחולל בראשם של המונהגים, ומושפע משורה של גורמים פסיכולוגיים  כגון : האופן שבו תופסים המונהגים את מנהיגיהם ; תביעותיהם מהמנהיגים , והערכתם בדבר יכולתם לספק את תביעותיהם; תהליכים של שינוי עמדות אצל פרטים או קבוצות ; ותהליכים בעת קליטת מסרים רטוריים והפנמתם" (צור, 2004). הוא מסביר ש"מימד חשוב במנהיגות הוא מימד הדיבור , שיש לו מרכיבים חזותיים ושמעיים בהופעות של מנהיגים . באמצעות דיבור יוצרים המנהיגים דעת קהל , משפיעים על עמדות ואמונות".  שם, עמ' 34
החוקר צור מוצא הקבלה בין אמנות לבין פוליטיקה. הוא מגדיר אמנות כאמצעי ליצירת קשר בין בני אדם על ידי שימוש במיומנויות המשפיעות ומעוררות רגשות
לדבריו, מנהיגים יוצרים דרמות ונוטלים חלק בדרמות שסיומן אינו ידוע . הם משמשים גיבורים בעלילות שאולי לא הוכנו להן מראש תסריטים, משתתפים בסצנות אחדות ונעדרים מאחרות , מדלגים מזירה לזירה וממלאים תפקידים של תסריטאים , שחקנים , במאים , מלהקים , מנהלי במה , מחזאים , ואפילו את תפקיד המבקרים.
בדומה לדרמות , גם בתהליכי מנהיגות נודעת חשיבות להתנהגות של השחקנים הראשיים ולטקסטים שבפיהם . ביצועיהם עשויים להשפיע על הזולת , לגרור קריאות התפעלות והערכה או לעורר סלידה ומחאה .
נדיר צור מזכיר גם (בעמ' 34) את אמנות המניפולציה הפוליטית (הרסתטיקה)  השגורה בקרב מנהיגים.  בעזרת אמנות זו  גוברים מנהיגים על מתחריהם: הם מנצלים נסיבות ומצבים חברתיים ופוליטיים מזדמנים כדי להשיג את מטרותיהם.
בעבודה זאת, נבחן מספר אמצעים תקשורתיים-דרמטיים בהם נוקטת הפוליטיקאית רגב, כדי לעצב את תדמיתה האנושית, מגדרית ועדתית בעיני קהל תומכיה הפוטנציאלי.
החוקרים לשם ולימור (2019) מצביעים על פן נוסף באישיותה של מירי רגב: הם כתבו כי מירי רגב, כדוברת ויחצנית מנוסה, זיהתה את המגמות בציבוריות הישראלית שרואה בערכים כמו פטריוטיות, לאומיות ולאומנות ערכי ליבה ולא בערכים כמו דמוקרטיה וזכויות הפרט.  בהתנהלותה הפוליטית, מיתגה עצמה רגב כפטריוטית  הנושאת בגאון את הדגלים הלאומיים-לאומניים. (בר דעת, 13.2.19)

שאלת המחקר היא: כיצד ניתן להיעזר במושגים מעולם התיאטרון כדי לפתח התבוננות ביקורתית  בהופעות של פוליטיקאים בתקשורת?

מתודולוגיה במהלך המחקר אנו מנתחים סרטוני יו טיוב נבחרים, בעלי צפייה גבוהה,  בהם מככבת השרה רגב. חלק מהסרטונים צולמו עוד טרם מונתה לשרה, כשנשאה את התואר חברת כנסת. לאחר התבוננות בסרטונים, נותחה ההופעה של רגב באמצעות סידרה של קריטריונים, שנבנו בהתאם לחלוקה המסורתית בלימודי תיאטרון, ל-3 חטיבות: מחזאי, במאי ושחקן.

ממצאי המחקר: מניתוח 3 סרטונים בהם מככבת מירי רגב [ בבית ספר בליך (2013), בכנסת בדיון על הר הבית (2014) ובחגיגות ה-70 למדינה בטיימס סקוור (2018)] נמצא כי רגב מרבה להשתמש באמצעים תיאטרלים בהופעותיה התקשורתיות, אם כ'מחזאית' בעיצוב המאבק הדרמטי בו היא משתתפת, ואם כבמאית הסצנה ושחקנית בה. 

ללא ספק, מחקרנו מצא כי  השרה רגב עושה שימוש נרחב בשפת 
התיאטרון על מנת להעביר מסריה. תוצאות הבחירות הפנימיות בליכוד 
מצביעות על כך שיש ברכה בעמלה.

תרומתו של המחקר: לא אחת סרטוני היו טיוב מהווים מקור מידע עיקרי עבור האוכלוסייה, בעיקר עבור צעירים ובני נוער. אנו משתמשים בכלי זה בעל חשיפה רבה על מנת לפתח בקרב הצופים  אוריינות ביקורתית.    אנו מאמינים שככל שהצופה יהיה מודע יותר לטכניקות ולמניפולציות הדרמטיות בהן נוקטים פוליטיקאים בהופעותיהם, כך יוכל לראות 'מעבר' להצגה, ולזהות כיצד הפוליטיקאי מנסה לפעול על רגשותיו והזדהותו על מנת לזכות באמונו ותמיכתו. אנו מקווים שהאבחנות שבמחקר זה, יוכלו לשמש בסיס לבניית מודל ביקורתי בו הצופה , בעיקר הצופה הצעיר- יוכל לעשות שימוש, כדי לבחון באופן תבוני את הזדהויותיו הפוליטיות וכיצד הפוליטיקאים מנסים לשלוט בהן.  המודל הזה יוכל לשמש כלי עזר לניתוח הופעותיהם של פוליטיקאים נוספים.


מילות מפתח: פוליטיקאים, מנהיגי דעה, דרמה, תיאטרון

* ד"ר מיכאל מוריס-רייך הנו מרצה בחוג לתיאטרון באונ' העברית ובמכללת אמונה
*ד"ר תיקי בלס הנה מרצה בבית הספר לתקשורת , אונ' בר אילן

** המאמר הוצג לראשונה בכנס ה- 23  של האגודה הישראלית לתקשורת 16.4.2019


תגובה 1:

  1. שמי איזבלה איתן, אני מגיעה מתל אביב ,, אבל אני עוברת לאוהיו עם בעלי, אני רוצה לחלוק את החדשות הטובות על חיי עם כל מי שזקוק לעזרה בנישואין / זוגיות. סבלתי שש שנים, בעלי עזב אותי והמשכתי ללדת אישה אחרת רק בגלל שמשפחתו לא אהבה אותי, ומכיוון שלא יכולתי להביא לו תינוק, בכיתי במשך שבע שנים בגלל שבעלי התגרש ממני. חיפשתי את הכישוף שהענן עזר לי ברשת פגשתי כל כך הרבה קוסמים, כולם גייסו כסף בלי לעזור לי, אבל ב -3 באוגוסט 2019 ראיתי תרומה מקוונת של קוסם טוב בשם ד"ר אלאבה. החלטתי לפנות אליו כשפניתי אליו, הוא אמר לי שהבעיה שלי נפתרה מכיוון שפניתי אליו, אמרתי לו את כל הבעיות שלי והוא הבטיח לעזור לי להחזיר את בעלי. ד"ר אלאבה הורה לי והראה לי מה לעשות אז אני ממלא אחר כל ההוראות ועושה את מה שהוא ביקש ממני לעשות אחרי שלושה ימים הוא אמר לי שבעלי יתקשר אלי לפני שאני ישן באותו יום ויתנצל. ברגע שהוא סיפר לי הכל, בעלי התקשר אלי וביקש שאחזור אליו אחרי שש שנות גירושין. היום אני משתף את המסר הזה כי אני רוצה שהעולם יידע וזו עבודה טובה, ואני גם מאוד שמח להיות בהריון ולאלו מכם שזקוקים לעזרה, בעיות בעבודה או קידום, צרו קשר עוד היום עם ד"ר אלאבה ופתרו את הבעיה שלכם הנה דוא"ל: dralaba3000@gmail.com או whatsapp בטלפון: +2349071995123 אני מבטיח לך שהבעיה שלך תיפתר

    השבמחק